Marma Polskie Folie - producent folii ogrodniczych, budowlanych i opakowaniowych

Oferta
Produkty dla ogrodnictwa i rolnictwa
Produkty dla budownictwa
Folia antyradonowa RADON BLOCKER
Membrany Wstępnego Krycia (MWK) EKRANY DACHOWE
Membrany Wstępnego Krycia (MWK) DACHOWA
Folie paroprzepuszczalne (FWK)
Folie paroizolacyjne
Wiatroizolacja
Akcesoria dachowe
IZOFLEX - folie wytłaczane
Izol Bud
Folie malarskie
Taśma do sklejania folii budowlanej
Folia antykondensacyjna
Geotkaniny
Siatki na rusztowania
Osłona na rusztowania
Deklaracje właściwości użytkowych
Film - układanie membran
Folie i opakowania przemysłowe
Tkaniny techniczne i włókniny spounbound
Siatki poliolefinowe i polietylenowe
Do pobrania
Produkty dla budownictwa Geotkaniny
Informacje podstawowe

logo_lenko_k_prz.gif (1.46 Kb)GEOLENKO produkcji MARMA są to materiały tkane, wykonane z włókien polipropylenowych, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej wydłużalności. Geotkaniny GEOLENKO są dostępne w kilku odmianach o zróżnicowanej wytrzymałości (od 15 kN/m do 70 kN/m)oraz parametrach fizyko-mechanicznych tak aby dostosować ich właściwości do wymagań projektowych w różnych konstrukcjach drogowych i ziemnych. GEOLENKO nie ulegają rozkładowi w środowisku gruntowo-wodnym, są nietoksyczne dla środowiska naturalnego i nieszkodliwe dla wody pitnej, zachowują swoje właściwości w temperaturze poniżej 0oC i mają zwiększoną odporność na działanie promieniowania UV. GEOLENKO posiadają również efektywne właściwości filtracyjne oraz zdolność do zatrzymywania cząsteczek gruntu.
Na produkowane przez nas geotkaniny posiadamy Certyfikat Europejski nr 0799-CPD-34 wydany przez niemiecki instytut TBU (Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH).

 

332Geotkaniny1.jpg (59.76 Kb)

 


Geotkaniny GEOLENKO pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności na skutek:

 • zmniejszenia zapotrzebowania na kosztowne kruszywa
 • szybszego postępu prac budowlanych (krótsze okresy konsolidacyjne)
 • ograniczenia mieszania warstw konstrukcyjnych z sąsiednimi warstwami podłoża
 • możliwości budowy na bardzo słabych gruntach
 • możliwości wykorzystania materiałów nasypowych występujących lokalnie
 • łatwiejszej i mniej kosztownej likwidacji dróg tymczasowych

 

GEOLENKO2.JPG (30.12 Kb)

GEOLENKO3.JPG (45.19 Kb)Geotkaniny GEOLENKO dzięki swoim właściwościom znajdują szerokie zastosowanie przy budowie następujących konstrukcji drogowych i ziemnych:

 1. autostrady i drogi szybkiego ruchu,
 2. drogi miejskie i wiejskie, drogi tymczasowe,
 3. podtorza linii tramwajowych i kolejowych,
 4. nasypy, pasy startowe, lotniska,
 5. parkingi, place składowe chodniki,
 6. boiska sportowe, korty tenisowe,
 7. zbrojenia korpusów zapór ziemnych ziemnych i ziemne mury oporowe
  systemy melioracyjne itp.


GEOLENKO1.JPG (34.03 Kb)

 

 


Separacja - oznacza trwałe zapobieganie mieszaniu się różnych warstw podłoża (np. drobnego żwiru i frakcji pylastej)
Separacja przy zastosowaniu geotkanin pozwala na zachowanie jakości i grubości drogich materiałów warstwy nośnej wykorzystywanych podczas budowy. Od geotkaniny zastosowanej do separacji podłoża wymagana jest wysoka odporność na uszkodzenia podczas tzw. wbudowywania. Oznacza to że decydując się na zastosowanie geotkaniny należy zwrócić uwagę na to aby była ona odporna na obciążenia wynikające z wbudowywania materiału nasypowego i jego zagęszczania.
Funkcję separacji wykorzystuje się najczęściej przy budowie i stabilizacji warstw nośnych oraz stabilizacji podłoża w zakresie od średniej i dobrej nośności

Wzmocnienie podłoża - oznacza zwiększenie nośności gruntów poprzez wprowadzanie geotkanin o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.
Wzmocnienie gruntu z wykorzystaniem geotkanin o podwyższonej wytrzymałości pozwala na zwiększenie odporności gruntu na ścinanie wskutek przeniesienia naprężeń ścinających na geotkaninę. Pozwala to na aktywowanie sił rozciągających, a powstała na skutek ich działania deformacja przekazywana jest na grunt w postaci sił ściskających. Funkcję tą wykorzystuje się do stabilizacji gruntów od niskiej do średniej nośności, stabilizacji konstrukcji i nasypów na słabych podłożach oraz wzmacniania warstw nośnych. W przypadku wykorzystania geotkanin do wzmocnienia podłoży gruntowych i podbudów również należy uwzględnić oddziaływanie kruszywa podczas jego zagęszczania na geosyntetyk .

Zbrojenie - oznacza zwiększenie nośności podłoży gruntowych i zapewnienie wymaganego współczynnika stateczności konstrukcji ziemnych
Dzięki zastosowaniu geotkanin w konstrukcji podbudowy można uzyskać zwiększenie nośności podłoża. Zapewnienie wymaganej stateczności nasypu można uzyskać poprzez zastosowanie metody przeciążania i konsolidacji podłoża ze zbrojeniem w postaci poziomych warstw geotkanin o wysokiej wytrzymałości. Oprócz nasypów ze zbrojeniem w podstawie geotkaniny można wykorzystać w następujących konstrukcjach: strome skarpy, ściany oporowe, przyczółki. Geotkaniny często stosowane są w połączeniu z konstrukcjami wierzchnimi, takimi jak gabiony lub gotowe elementy betonowe.

Efektywne wykorzystanie geotkanin GEOLENKO wymaga indywidualnego
sposobu zaprojektowania rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego, uwzględnieniem warunków geotechnicznych i eksploatacyjnych.


Zalety geotkanin

 • pomagają rozwiązać złożone problemy geotechniczne, dotyczące występowania uciążliwych deformacji, spowodowanych uplastycznieniem i osiadaniem warstw słabych, w wyniku utraty równowagi miedzy obciążeniem i siłami wewnętrznymi (grunty słabo nośne, namuły organiczne, torfy, miękko plastyczne grunty spoiste itp.).
 • wzmacniają zdolność warstwy kruszywa do rozkładania obciążeń na grunt, przedłużają jej trwałość, zmniejszają naprężenia w podłożu a w konsekwencji spowalniają akumulację trwałych mikroodkształceń, deformację powierzchni i powstawanie kolein.
 • umożliwiają przenoszenie sił rozciągających oraz zwiększają stabilność budowli na słabonośnym podłożu.
 • jako zbrojenie obiektów na terenach narażonych na deformacje zapadliskowe (tereny eksploatacji górniczej itp. ), zapobiegają nadmiernym i nieciągłym odkształceniom nasypów oraz powstawaniu zapadlisk na powierzchni.
 • ograniczają deformacje rozluźniające korpusu budowli ziemnej, jego przekroju poprzecznego, dodatkowego osiadania i licznych uszkodzeń w strefie powierzchni.
 • wzmacniają dolne warstwy podatnych nawierzchni o niedostatecznej lub zróżnicowanej nośności ( drogi tymczasowe i place składowe, tymczasowe drogi leśne, rolnicze i wojskowe, drogi osiedlowe, ścieżki rowerowe, boiska sportowe i korty tenisowe, tymczasowe lotniska wojskowe, rolnicze i cywilne, stacje benzynowe ).
 • jako wzmocnienie podłoża górniczego stanowią istotny element profilaktyki górniczo - budowlanej, ograniczając niebezpieczeństwo deformacji terenu górniczego i jego wpływ na stan współpracy układu " budowla - podłoże " konstrukcji i obiektów komunikacyjnych.
 • jako zbrojenie nasypów, przejmują naprężenia rozciągające, zapobiegają spękaniom i ograniczają odkształcenia poprzeczne nasypu, konsolidują jego podłoże, zapobiegają jego rozpłynięciu, umożliwiają ich szybsze wznoszenie z krótszymi przerwami, o większym pochyleniu i mniejszej szerokości skarp.
 • wzmacniają górne części robót ziemnych ( podłoża nawierzchni drogowych, pasów startowych na lotniskach, linii kolejowych i tramwajowych ).
 • ograniczają przemieszanie różnych warstw gruntu o różnych funkcjach między którymi są umieszczone, szczególnie między gruntem drobnoziarnistym spoistym (gliny, iły, pyły ) a piaskiem, pospółką lub kruszywem gruboziarnistym jak żwir, kliniec lub tłuczeń.
 • umieszczone w warstwie kruszywa lub na powierzchni kontaktu kruszywa z podłożem, zabezpieczają ją przed postępującym zniszczeniem wywołanym bocznymi przemieszczeniami kruszywa przy rozciąganiu i ścinaniu, zanieczyszczeniem kruszywa przez drobne cząstki gruntu podłoża, zagłębieniem się ziaren kruszywa w podłożu i zniszczeniem ziaren kruszywa od powtarzalnych obciążeń.

Właściwości fizyko-mechaniczne geotkanin GEOLENKO polipropylenowych

Lp

Właściwości

Jednostka

 

Metody badań
według

Geolenko 15

Geolenko 25

Geolenko 30

Geolenko 45

Geolenko 50

Geolenko 70

1

Masa powierzchniowa

g / m2

110
(+/- 15)

140
(+/- 20)

175
(+/- 30)

230
(+/- 35)

260
(+/- 40)

350
(+/- 50)

PN-EN 965 : 1999

2

Wytrzymałość na rozciąganie 1)
- wzdłuż pasma MD
- w poprzek pasma CMD

 

kN / m
kN / m

 

27 (- 12)
19 (- 4 )

 

32 (- 7)
34 (- 9)

 

39 (- 9)
35 (- 5)

 

47 (- 2 )
50 (- 5 )

 

58 (- 8 )
59 (- 9 )

 

88 (- 18 )
82 (- 12 )

 

 

 

 

PN-EN ISO
10319 : 1996

3

Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym
- wzdłuż pasma MD
- w poprzek pasma CMD

 

%
%

 

13 (+/-3)
8 (+/- 2)

 

14 (+/- 3)
7 (+/- 2)

 

14(+/- 3)
8 (+/- 2)

 

17 (+/- 3)
8 (+/- 2)

 

16 (+/- 3)
8 (+/- 2)

 

10 (+/- 3)
10 (+/- 3)

4

Siła rozciągająca przy wydłużeniu 2 % 2)
- wzdłuż pasma MD
- w poprzek pasma CMD

 

kN / m
kN / m

 

≥ 4,5
≥ 5,5

 

≥      4
≥ 10,5

 

≥ 4,5
≥  11

 

≥   4
≥ 16

 

≥      9
≥ 18,5

 

≥ 15,5
≥    18

5

Siła rozciągająca przy wydłużeniu 3 % 2)
- wzdłuż pasma MD
- w poprzek pasma CMD

 

kN / m
kN / m

 

≥ 6,5
≥ 7,5

 

≥ 6,5
≥  15

 

≥  7,5
≥ 14,5

 

≥  6
≥ 22

 

≥ 13,5
≥    25

 

≥    25
≥ 26,5

6

Siła rozciągająca przy wydłużeniu 5 % 2)
- wzdłuż pasma MD
- w poprzek pasma CMD

 

kN / m
kN / m

 

≥    11
≥ 11,5

 

≥ 11,5
≥ 23,5

 

≥ 13,5
≥ 22,5

 

≥ 12,5
≥    33

 

≥    22
≥ 37,5

 

≥ 43
≥ 43

7

Wytrzymałość na przebicie statyczne 1)
( metoda CBR )

 

kN

 

2,8 (- 0,5)

 

4,7 (- 1)

 

5,2 (- 1)

 

5,9 (- 2)

 

7,7 (- 1)

 

11,5 (- 2)

 

PN-EN ISO 12236
1996

8

Średnica otworu przy przebiciu dynamicznym (metoda spadającego stożka )

 

mm

 

12 (+ 2)

 

8 (+ 2)

 

8 (+ 3)

 

7 (+ 1)

 

5 (+ 2)

 

6 (+ 2)

 

PN-EN 918 : 1996

 

9

 

Charakterystyczna wielkość porów O90

 

mm

0,144
(+/-
0,043)

0,219
(+/-
0,066)

0,223
(+/-
0,067)

0,268
(+/-
0,080)

0,191
(+/-
0,057)

0,162
(+/-
0,049)

PN-EN ISO
12956 : 2002

10

Prędkość przepływu wody prostopadle do płaszczyzny geotkaniny 1)

m / s

0,006
(- 0,0014)

0,0072
(- 0,002)

0,028
(- 0,006)

0,031
(- 0,004)

0,013
(- 0,002)

0,017
(- 0,004)

PN-EN ISO
11058 : 2002

11

Dodatkowe oznaczenie tkaniny

 

Biały pasek 5 cm od jednego brzegu

Czerwony pasek 5 cm od jednego brzegu

Żółty pasek 6,5 cm od jednego brzegu

Biało-czerwony pasek 7 cm od jednego brzegu

Biało-niebieski pasek 6,5 cm od jednego brzegu

Czerwono- niebieski pasek 5 cm od jednego brzegu

 

Standardowa długość pasma

m

100

Standardowa szerokość pasma

m

≤ 3,2

Standardowa powierzchnia pasma

m2

≤320

Materiał geotkaniny

 

100 % polipropylen

Kolor stndardowy

 

czarny lub inny

Sposób nawinięcia

 

na tulei

Opakowanie rolki

 

folia polietylenowa

 • Brak tolerancji oznacza brak ograniczeń w danym kierunku.
 • 2) Podane liczby oznaczają minimalną wartość siły wyznaczonej zgodnie z normą PN-EN ISO 10319.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2018
MARMA Polskie Folie . 02-676 Warszawa . ul. Postępu 15 C
e-mail: biuro@marma.com.pl . tel. +48 17 850-66-00
Biuro Obsługi Klienta: +48 16 642 38 26