Niezbędny element trwałego dachu to wentylacja z pomocą membran wstępnego krycia - Budujemy dom. 7-8.2023

Poniedziałek, 2023-09-04
Dlaczego właściwa wentylacja pokrycia dachowego jest kluczowa dla trwałości i efektywności systemów dachowych.

Zalecenia producentów oraz renomowanych stowarzyszeń zawodowych, takich jak polskie PSD i międzynarodowe IFD

Dla prawidłowego funkcjonowania membran wstępnego krycia (MWK) o wysokiej przepusz­czalności pary wodnej istotna jest odpowiednia wentylacja pokrycia dachowego. Producenci oraz stowarzyszenia zawodowe, takie jak pol­skie PSD i międzynarodowe IFD, zalecają wy­konanie szczeliny lub przestrzeni wentylacyj­nej pod głównym pokryciem dachowym, która w maksymalnym stopniu umożliwia usuwanie nadmiaru wilgoci z dachu, przepuszczając parę wodną przez membranę z rodziny DACHOWA.

 

Warto wiedzieć, że wilgoć technologiczna związana z procesem budowy oraz aktywność mieszkańców, stanowią główne źródła nawil­goceń, które stale oddziałują na dach. Szczegól­nie nowo wybudowane budynki są narażone na wysokie poziomy wilgoci związanej z dłu­gotrwałym procesem wysychania materiałów budowlanych. Zastosowanie membran dacho­wych o wysokiej przepuszczalności przyspiesza suszenie tych materiałów. Ważne, aby membra­ny były odpowiednio umieszczone pod szcze­liną wentylacyjną, która znajduje się między głównym pokryciem dachowym (takim jak da­chówka czy blacha) a kontrłatami.

W przypadku dachów skośnych, wystarczy za­pewnić odpowiedniej wielkości wlot dla po­wietrza na okapie oraz wylot na kalenicy lub narożu połaci dachowej. W ten sposób skro­pliny, które mogą powstać między kontrłatami a łatami, będą skutecznie usuwane przez ciągły przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej. W przeciwnym razie skropliny osadzą się pod pokryciem dachowym, co może prowadzić do zawilgocenia. Ponadto, część tych skroplin po­nownie odparuje i zablokuje przepływ pary przez membranę, co spowoduje wzrost wil­gotności izolacji termicznej. Mokra izolacja traci swoje właściwości izolacyjne, w konsekwencji prowadząc do obniżenia temperatury na styku między membraną a izolacją.

Prawidłowa wentylacja dachu za pomocą mem­bran wstępnego krycia jest kluczowa dla prze­ciwdziałania zawilgoceniu budynków. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie www.dachowa.com.pl, w dziale „pliki do pobra­nia” a w nim instrukcje i zastosowania membran wstępnego krycia.

Powrót do listy aktualności