Projekty unijne

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Marma Polskie Folie Sp. z o.o. realizuje w latach 2018-2020 projekt badawczy pod tytułem „Nowe materiały kompozytowe i struktury wielowarstwowe napędem rozwoju branży tworzyw sztucznych”.

Przedmiotowy projekt swoim zakresem obejmuje kompleksowe prace B+R nad strukturami wielowarstwowymi oraz materiałami kompozytowymi stosowanymi w branży tworzyw sztucznych.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności MARMY, poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac B+R.

Efektem projektu będzie wdrożenie wyników przeprowadzonych prac do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji nowych i udoskonalonych, a zarazem innowacyjnych produktów należących do trzech grup asortymentowych: produkty dla budownictwa, opakowania, folie techniczne.

Wartość projektu ogółem: 10 943 946,00.

Wkład UE: 3 761 741,00

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

W latach 2012-2015 Marma Polskie Folie Sp. z o.o. zrealizowała projekt "Utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Tworzyw Sztucznych". Projekt ten był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Niniejszy projekt inwestycyjny, polegający na utworzeniu nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Tworzyw Sztucznych, poprzez zakup wyposażenia laboratoryjnego, ma na celu systematyczne wdrażanie innowacyjnych produktów, powstałych w oparciu o wyniki zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych. Utworzenie CBR TTS jest równoznaczne ze stworzeniem dogodnych warunków do prowadzenia zaawansowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz podejmowania przez Wnioskodawcę trudnych problemów badawczych. Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest nie tylko wdrażanie do produkcji nowych produktów, ale również, dzięki utworzeniu własnego CBR TTS i wyposażeniu go w aparaturę badawczą i urządzenia doświadczalne, dywersyfikacja działalności Spółki w kierunku produkcji folii i materiałów kompozytowych, które znajdują zastosowanie w nowych sektorach przemysłu, np. higienicznym, medycznym, motoryzacyjnym.

Powyższe działania są w pełni zgodne z celami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i kryteriami jego oceny, wskazującymi na konieczność kompleksowego rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. W ramach projektu powstała infrastruktura umożliwiająca rozwój i dyfuzję projektów innowacyjnych, zapewniająca dostępność efektów realizacji projektu dla przedsiębiorców z różnych gałęzi przemysłu.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wyniosła: 31.871.000,00 zł, a wartość dofinansowania: 12.748.400,00 zł.