Projekty unijne

Krajowy Plan Odbudowy

Marma Polskie Folie Sp. z o.o. przygotowuje się do realizacji w latach 2023-2024 projektu pod tytułem „MPF 4.0 - Robotyzacja i cyfryzacja procesów w przedsiębiorstwie Marma Polskie Folie Sp. z o.o.”

Projekt zgodnie ze złożonym wnioskiem ma być współfinansowany z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Cel szczegółowy: A2. Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych, Reforma: A2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycja: A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach.

Celem strategicznym przedsięwzięcia będzie stworzenie trwałych podstaw dla rozwoju MPF w oparciu o koncepcje przemysłu 4.0, zwiększających odporność kluczowych procesów biznesowych firmy na wyzwania i kryzysy współczesnego świata, szybkość adaptacji do zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz przyspieszających adaptację rozwiązań cyfrowych i gospodarki obiegu zamkniętego.

W ramach projektu wdrożone zostaną: cyfrowa infrastruktura integrująca ze wsparciem AI, system informacji zarządczej BI, dziedzinowa platforma cyfrowa w obszarze tworzenia i nadruku opakowań, autonomiczny inteligentny system transportu wewnętrznego z wykorzystaniem robotów, inteligentna linia produkcji opakowań.

Beneficjentem projektu będzie Marma Polskie Folie Sp. z o.o., a jego efektem będzie wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w szczególności automatyzację i robotyzację procesów biznesowych, w tym zarządczych, operacyjnych i pomocniczych.

Wartość projektu ogółem (brutto): 48 012 525,00

Koszty kwalifikowane: 40 947 500,00

Wkład UE: 20 473 750,00

 

Zapytanie ofertowe nr 1/MPF4.0 na dostawę, montaż i uruchomienie linii do zgrzewania worków typu stabilo - 1 szt. oraz linii do zgrzewania worków typu flat bottom

Zapytanie ofertowe nr 2/MPF4.0 na zakup linii drukującej wraz z montażem i uruchomieniem

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Marma Polskie Folie Sp. z o.o. realizuje w latach 2023-2025 projekt pod tytułem „Zwiększenie efektywności energetycznej spółki MARMA POLSKIE FOLIE poprzez modernizację infrastruktury”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - EFRR, w ramach Programu Operacyjnego FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet FENG.03 – Zazielenianie przedsiębiorstw, Działanie 3.01 – Kredyt Ekologiczny.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej zakładu produkcyjnego w Kańczudze poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych.

W ramach projektu wykonana zostanie termomodernizacja budynków produkcyjnych, zakupiona energooszczędna linia produkcyjna, wykonany energooszczędny centralny system wody lodowej oraz instalacja fotowoltaiczna na potrzeby zasilania zakładu.

Beneficjentem projektu jest Marma Polskie Folie Sp. z o.o., a jego efektem będzie poprawa efektywności energetycznej zakładu rozumiana jako zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną pierwotną oraz zasadnicza zmiana procesu technologicznego wytłaczania folii.

Wartość projektu ogółem: 24 787 511,45

Wkład UE (kwota premii ekologicznej): 12 393 755,72
 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Marma Polskie Folie Sp. z o.o. realizuje w latach 2018-2020 projekt badawczy pod tytułem „Nowe materiały kompozytowe i struktury wielowarstwowe napędem rozwoju branży tworzyw sztucznych”.

Przedmiotowy projekt swoim zakresem obejmuje kompleksowe prace B+R nad strukturami wielowarstwowymi oraz materiałami kompozytowymi stosowanymi w branży tworzyw sztucznych.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności MARMY, poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac B+R.

Efektem projektu będzie wdrożenie wyników przeprowadzonych prac do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji nowych i udoskonalonych, a zarazem innowacyjnych produktów należących do trzech grup asortymentowych: produkty dla budownictwa, opakowania, folie techniczne.

Wartość projektu ogółem: 10 943 946,00.

Wkład UE: 3 761 741,00