Projekty unijne

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

W latach 2012-2015 Marma Polskie Folie Sp. z o.o. zrealizowała projekt "Utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Tworzyw Sztucznych". Projekt ten był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Niniejszy projekt inwestycyjny, polegający na utworzeniu bardzo nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Tworzyw Sztucznych, poprzez zakup wyposażenia laboratoryjnego ma na celu systematyczne wdrażanie innowacyjnych produktów, powstałych w oparciu o wyniki zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych. Utworzenie CBR TTS jest równoznaczne ze stworzeniem dogodnych warunków do prowadzenia zaawansowanych badań naukowych i prac rozwojowych oraz podejmowania przez Wnioskodawcę trudnych problemów badawczych. Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest nie tylko planowane wdrożenie do produkcji trzech nowych produktów, ale również, dzięki utworzeniu własnego CBR TTS i wyposażeniu go w aparaturę badawczą i urządzenia doświadczalne, możliwa stanie się dywersyfikacja działalności Spółki w kierunku produkcji folii i materiałów kompozytowych, które mogłyby znajdować zastosowanie w nowych sektorach przemysłu, np. higienicznym, medycznym, motoryzacyjnym.

Powyższe działania są w pełni zgodne z celami Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej kryteriami jego oceny, wskazującymi na konieczność kompleksowego rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. W ramach projektu powstała infrastruktura gotowa do zagospodarowania i w pełni funkcjonalna, umożliwiająca rozwój i dyfuzję projektów innowacyjnych, zapewniająca dostępność efektów realizacji projektu dla przedsiębiorców z różnych gałęzi przemysłu.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wyniosła: 26.345.000,00 zł, a wartość dofinansowania: 13.209.500,00 zł.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Marma Polskie Folie Sp. z o.o. realizuje projekt "Opracowanie i wdrożenie do produkcji folii z pamięcią kształtu o sterowanej oksybiodegrowalności" dofinansowany z programu P.O.I.G. działanie 1.4-4.1.

Niniejszy projekt inwestycyjny jest niezwykle istotnym elementem realizacji strategicznych planów rozwojowych firmy, zmierzających do wdrożenia innowacyjnych produktów wykorzystujących efekty zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych. W jego wyniku na rynek wdrożony zostanie nowy, innowacyjny produkt, rozszerzający ofertę MPF w sektorze folii przemysłowych – opakowaniowych.

Pomimo liczącej się pozycji, nad którą przez lata pracował sztab pracowników MPF, Zarząd Spółki stale dąży do dalszego rozwoju, którego kierunek wyznaczany jest poprzez badania i analizy rynku, identyfikowanie rosnących oczekiwań i potrzeb klientów, a także monitorowanie zmian i nowości pojawiających sie w sektorze tworzyw sztucznych oraz kontrolowanie wymogów określanych przez prawodawstwo polskie i unijne, by w sposób adekwatny dostosowywać ofertę i asortyment oferowany przez firmę. Realizacja przedmiotowego projektu stanowi odpowiedź na zidentyfikowaną niszę w zakresie produkcji folii z pamięcią kształtu, przy równoczesnym dążeniu do stworzenia produktu, który będzie nieszkodliwy dla środowiska naturalnego.

Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.