Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe nr 3/MPF4.0

Czy celują Państwo w system działający w oparciu o chmurę obliczeniową Microsoft, działający lokalnie czy rozwiązanie hybrydowe?
ODP: Zamierzamy zbudować Hurtownię Danych na posiadanym lokalnym serwerze, na jej bazie tworzyć raporty w Power BI lub rozwiązaniu równoważnym, a następnie opublikować je na serwerze. Preferujemy raporty dostępne dla użytkowników w wersji lokalnej, w uzasadnionym przypadku dopuszczamy raporty publikowane w wersji chmurowej.

Wobec punktu I.11 z treści zapytania, czy jest określony jaki to ma być SQL Server? Jakiego Producenta, w jakiej wersji?
ODP: MS SQL Server 2022 Standard Edition

Ilu pracowników będzie miało dostęp do hurtowni i raportów w jednym czasie, ilu maksymalnie?
ODP: 20 - 30 osób

Ile różnych plików Excel wymaga importu do hurtowni? Czy sa tą to proste pliki z jednym arkuszem czy rozbudowane z wieloma zakładkami?
ODP: Jednorazowe zasilenie HD, 2 pliki z historycznymi danymi (obszar ilości i kosztów produkcji z dokładnością do zlecenia produkcyjnego oraz obszar rentowności sprzedaży)

Czy pliki Excel są tworzone w jednolitym formacie? Czy są tworzone przez automaty czy manualnie? Czy mają jednolite nazewnictwo?
ODP: N/D

Gdzie pliki Excel są przechowywane?
ODP: N/D

Ile danych (tabel) z systemu ERP będzie importowanych?
ODP: Może oscylować w granicach 500 – 1000 tabel o różnym stopniu obszerności

Jakie są możliwości połączenia ze źródłami danych (bezpośredni do bazy, API, wymiana plików, inne)?
ODP: Bezpośrednio do bazy, wymiana plików.

Ile jest źródeł danych zebranych pod nazwą API? Czym się różnią?
ODP: 0

Czy istnieją dokumentacje techniczne opisujące źródła danych i dane w nich zawarte? Czy są opisane sposoby połączenia z nimi?
ODP: Istnieje częściowa dokumentacja techniczna.

Czy są ustalone wewnętrzne reguły określające jak oczyszczać dane, które pomijać, które są błędne itp.?
ODP: Częściowo

Jakie są wymagania dotyczące transformacji danych (czyszczenie, agregacja, wzbogacanie danych)?
ODP: Wg. dobrych praktyk stosowanych w dziedzinie hurtowni danych

Jakie są wymagania dotyczące walidacji i monitorowania jakości danych? ODP: wg dobrych praktyk stosowanych w dziedzinie hurtowni danych k. Czy istnieją dane poufne, które wymagają szczególnej ochrony? Czy w zakresie danych są dane zaszyfrowane?
ODP: Nie

Czy import ze źródeł ma być automatyczny, cykliczny czy manualny, wzbudzany na życzenie?
ODP: Wszystkie z powyższych

W jaki sposób zapewnione będzie rozpoznanie nowych zakresów danych w plikach Excel?
ODP: N/D

Jak duży jest dzienny wolumen danych pobierany z wszystkich podanych źródeł?
ODP: Brak danych

Czy przeprowadzona została analiza wymagań dla budowanej hurtowni? Czy istnieją (i jakie są) rekomendacje dotyczące sposobu zbudowania hurtowni?
ODP: Nie została przeprowadzona analiza

Czy określono, ile przewidywanych jest miar i wymiarów w docelowej hurtowni?

ODP: Nie określono

Czy jest jakaś określona, szacowana ilość tabel w hurtowni wynikająca z Przeprowadzonej analizy wymagań jej budowy?

ODP: Nie jest określona

W jakich cyklach hurtownia powinna być odświeżana (dzienny, godzinowy, inny?)?

ODP: Godzinny, dzienny, miesięczny, na żądanie

Jak duży jest roczny volumen danych przetwarzanych przez hurtownię? Jaki jest spodziewany przyrost danych?

ODP: Nie określono, aktualny rozmiar bazy: 449 381 MB, np. 1 300 000 - pozycji na dokumentach magazynowych rocznie

Co oznacza 'wypełnienie danymi' dla punktu 1.III 'Stworzenie tabel'. Czy chodzi o uruchomienie procesów integracji, czy wygenerowanie danych testowych?

ODP: Uruchomienie integracji

Czy stan hurtowni ma przedstawiać zawsze obraz aktualnych danych z systemów źródłowych czy również gromadzić informacje o stanie na każdy dzień wraz z dostępem do wglądu do danych wg stanu na konkretny dzień?

ODP: Obraz aktualnych danych

Czy utworzone widoki dostępu do danych powinny być w jakiś sposób ograniczane w zależności od roli osoby, która pobiera dane?

ODP: Tak

Czy jest jakaś retencja danych i pewne okresy będą cyklicznie usuwane? Jak długo dane mają być przechowywane?

ODP: Nie ma retencji, dane przyrostowe mają być przechowane cały czas

Czy istnieją specyficzne zasady biznesowe, które muszą być zaimplementowane w procesach ETL/ELT?

ODP: Nie

Gdzie fizycznie mają znajdować się bazy danych (własna serwerownia, chmura)? Jeśli w chmurze to czy jakaś jest preferowana lub wymagana?

ODP: Własna serwerownia

Czy proces backupowania środowiska będzie po stronie Marmy czy dostawcy?

ODP: Po stronie Marmy

Czym ma być wskazane w zapytaniu ‘narzędzie do zarządzania bazą danych SQL’? Czy chodzi o jakieś narzędzie dostępu do struktur bazy danych dostarczone przez producenta silnika bazy danych?

ODP: Wszystkie wymagane przez dostawcę hurtowni danych

Jakie są wymagania dotyczące zarządzania dostępem i uprawnieniami użytkowników? 

ODP: Wymagane nadawanie uprawnień dla użytkownika lub dla grup użytkowników, konkretni użytkownicy mają mieć dostęp do tabel/widoków i raportów. Zarządzanie uprawnieniami po stronie Marmy.

Czy posiadają Państwo konta użytkowników w usłudze Office 365 oraz Entra ID?

ODP: Posiadamy konta w Office 365

Jakie mechanizmy zabezpieczeń są wymagane?

ODP: Niezbędne mechanizmy do zabezpieczeń bazy danych i dostępu do bazy

Czy w organizacji jest stworzona już hierarchia dostępów (np. manager -> pracownicy)? Lub czy mamy wyodrębnione grupy użytkowników?

ODP: Tak jest

Czy AI ma być procesem wbudowanym w raport w Power BI, czy też niezależnym źródłem danych analizującym i zwracającym wyniki?

ODP: niezależnym źródłem danych

Czy można wskazać listę procesów biznesowych w których potencjał AI będzie miał szczególnie zastosowanie?

ODP: ma wspomóc podejmowanie decyzji biznesowych, np. planowanie produkcji, analiza sprzedaży, prognozowanie zakupów, prognozowanie sprzedaży.

Czy są jakieś regulacje wewnętrzne bądź narzucone przepisami prawa, które trzeba przestrzegać w związku z zastosowaniem AI?

ODP: Nie dotyczy.

Na czym ma polegać 'parametryzacja systemu do tworzenia prognoz (...)' wspomniana w wymaganiach?

ODP: Parametryzacja polegać ma na określeniu i dostosowaniu parametrów modelu prognostycznego w celu uzyskania jak najbardziej dokładnych i wiarygodnych przewidywań. Proces ten powinien obejmować następujące kroki: wybór modelu, określenie zmiennych wejściowych, podział danych, dostosowanie hiperparametrów, trenowanie modelu, weryfikacja i walidacja, kalibracja, prognozowanie.

Czy 24 licencje Power BI uwzględniają konta techniczne, na których procesy wewnętrzne mogą działać, czy tez jest to liczba docelowych użytkowników biznesowych?

ODP: jest to liczba docelowa użytkowników biznesowych.

Czy podana liczba 4 wymienionych raportów/dashbordów to liczba finalna jaką należy przygotować w ramach oferty?

ODP: Tak

Co powinno znaleźć się na takich raportach, tj jakie obiekty i ile różnych obiektów (tabele, wykresy, opisy, KPI, itp)? Jak duże i skomplikowane mają to być raporty?

ODP: dwa typowe dashboardy dla managera produkcji i managera sprzedaży oraz dwa raporty prezentujące koszty produkcji i jej rentowność z dokładnością do zlecenia oraz indexu. Rozliczenie kosztów produkcji na zlecenia powinno odbyć się w HD wg określonych algorytmów

Czy raporty, dashboardy mają być publiczne w całej organizacji czy dostępne dla wybranych osób? Czy dane w raportach mają być ograniczane zależnie os osoby je odczytującej? Na jakim poziomie takie ograniczenie miały by być zastosowane?

ODP: Mają być dostępne dla wybranych osób i mają być ograniczane zależnie od osoby, na poziomie bazy hurtowni danych.

Czy wielowymiarowe analizy (Magazyn, Produkcja, Finanse, Zakupy, Sprzedaż) mają być dostępne dla wszystkich w organizacji, czy każda z nich jest dla dedykowanej grupy osób bez dostępu dla innych?

ODP: tak dedykowanej dla grupy osób bez dostępu dla innych.

 

Jaką wersją MSSQL Server Państwo dysponują? (czy licencja uwzględnia usługi MS Integration Services?)

ODP: SQL SERVER 2022 STANDARD EDITION

Jaki system ERP i w jakiej wersji Państwo posiadają?

ODP:IMPULS EVO W WERSJI 1.5

Czy baza systemu ERP zawiera już struktury (widoki), które będą pomocne w dostępie do danych? Czy ERP udostępnia udokumentowane API?

ODP: Tak, baza zawiera odpowiednie widoki

Czy struktura bazy danych ERP jest udokumentowana?

ODP: Istnieje częściowa dokumentacja do struktury bazy danych

Jakiego rodzaju dane znajdują się w plikach MS Excel i jaka jest ich liczba? Jakiego rodzaju dane zawierają?

ODP: 2 pliki w formacie MS Excel, historyczne dane produkcyjne, kosztowe i sprzedażowe

Z jakimi źródłami danych i systemami jest przewidziana integracja poprzez API i jakie udostępniają one interfejsy dostępu? 

ODP: Aktualnie brak źródeł danych z interfejsami API

Jakie są obecnie wolumeny danych na poziomie transakcyjnym w poszczególnych źródłach danych? (orientacyjna waga, liczba krotek w głównych tabelach transakcyjnych)

ODP: Rozmiar bazy: 449 381 MB, np.1 300 000 - pozycji na dokumentach magazynowych rocznie

Czy obok Power BI dopuszczają Państwo możliwość użycia dodatkowych rozwiązań chmurowych (np. Azure Machine Learning), a tym samym komunikacji z hurtownią danych usytuowaną on-premise poprzez Data Gateway?

ODP: Nie

Jakiego rodzaju prognozy i symulacje mają być wykonane przy pomocy AI? Prosimy o listę obszarów oraz krótką charakterystykę potrze.

ODP: Prognozowanie sprzedaży, prognozowanie zakupów

Czy w obszarze AI/ML będą wykorzystywane dodatkowe źródła danych wykraczające poza organizację jako źródło danych? Jeśli tak, to jakie? Czy w grę wchodzą typy danych nieustrukturyzowane, które byłyby przechowywane poza relacyjną bazą danych np. dokumenty, pliki graficzne?

ODP: Nie

Czy możemy otrzymać listę głównych obiektów biznesowych, które będą wchodziły w zakres danych, w wymienionych obszarach: Magazyn, Zakup, Sprzedaż, Finanse, Produkcja?

ODP: Nie możemy udostępnić listy obiektów na tym etapie

Czy dopuszczają Państwo możliwość i alternatywę w postaci bezpiecznej lokalizacji hurtowni danych w chmurze obok już zaanonsowanej usługi MS Power BI w wariancie PRO? (np. w ramach platformy MS Fabric)

ODP: Nie

Czy instalacja i konfiguracja dotyczą całego środowiska SQL Server wraz z systemem operacyjnym, czy tylko całego SQL Servera czy tylko wybranych komponentów?

ODP: Tylko konfiguracja SQL Servera pod hurtownię danych

Ile środowisk ma powstać w ramach projektu? Standardowo sugerujemy minimum trzy, developerskie, testowe oraz produkcyjne.

ODP: Zakładamy dwa, dopuszczamy trzy

Na jakich serwerach będzie instalowane środowisko hurtowni danych? Fizycznych/wirtualnych? W jaki sposób będzie realizowany do nich dostęp w celu wykonywania prac? Gdzie się będą one znajdowały (serwerownia/datacenter/dostawca usługi chmurowej)

ODP: Wirtualnych, ssl vpn, serwerownia/datacenter

Jak będzie realizowana komunikacja sieciowa między serwerem hurtowni a źródłami danych?

ODP: Będą pracowały w tej samej sieci lokalnej

Czy istnieją zdefiniowane wymogi biznesowe wobec schematu danych? Zwłaszcza przydatna byłaby lista obszarów biznesowych, zestawów danych oraz wymiarów i faktów które mają być raportowane poprzez hurtownię.

ODP: Odpowiedź została udzielona w podobnym pytaniu To kluczowa informacja niezbędna do prawidłowej wyceny prac.

Ile i jakiego typu źródeł danych ma być wykorzystywanych. Najbardziej przydatna byłaby szczegółowa lista.

ODP: Odpowiedź została udzielona w podobnym pytaniu

Wspomniane było, że jedno ze źródeł to Oracle, na jakie metody eksportu danych mają państwo licencje? Ewentualnie jakie licencje Oracle państwo posiadają?

ODP: Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual

W jaki sposób realizowany byłby bezpośredni dostęp pracowników do hurtowni? Bezpośrednio do bazy SQL? Jakiego używając klienta? Poprzez warstwę analysis services? Jeśli tak, to on-premises czy cloud based?

ODP: preferowany dostęp on-premises, realizaowane wg dobrych prakty w w dziedzinie hurtowni danych

Czy Power BI ma być chmurowy, czy realizowany on-premises poprzez PowerBI Report Server?

ODP: PowerBI bądź równoważne rozwiązanie ma być realizowane on-premises. Akceptujemy również model hybrydowy, tj. HD na lokalnym serwerze + BI w chmurze.

Jeśli ma być chmurowy to jak będzie realizowana łączność serwerownia<>azure?

ODP: Nie dotyczy

Jakich obszarów mają dotyczyć prognozy i symulacje? Potrzebna byłaby lista encji danych i zakres symulacji do dostarczenia w ramach projektu

ODP: Odpowiedź została udzielona w podobnym pytaniu

W pkt 4 wspomniane są 4 gotowe raporty i dashboardy, czy istnieją dla nich wzorce?

ODP: Tak

Czy lista obszarów, dla których mają być przygotowane analizy pozwalające na samodzielne raportowanie została w pełni pokryta w odpowiedzi na pkt 5? Czy te listy są tożsame?

ODP: Tak

W jakiej technologii użytkownicy mają mieć możliwość samodzielnego wykorzystania danych z analiz? Czy to to samo narzędzie co w pkt 8.?

ODP:Oczekujemy na propozycje dostawcy

Ile źródeł danych poszczególnych typów: baza ERP -> liczba tabel w systemie źródłowym do przenoszenia do hurtowni?; pliki MS Excel -> liczba różnych typów plików?; API -> jakie API? Ile systemów? ile endpointów?"

ODP: Odpowiedź została udzielona w podobnym pytaniu

Ile miar / ile wymiarów będzie w docelowym modelu (szacunkowo)?

ODP: Nie oszacowano na tym etapie

Utworzenie ilu dashboardów PowerBI należy uwzględnić w ofercie (4 zostały wyszczególnione; czy będzie ich więcej w ramach np. "Wielowymiarowych analiz danych")? Jak złożone będzie przetwarzanie w warstwie BusinessIntelligence?"

ODP: W ofercie należy uwzględnić 2 dashboardy i 2 raporty w PowerBI

Czy wybór technologii bazodanowej (SQL Server) jest już pewny/zatwierdzony?

ODP: SQL Server jest pewny

Rozwiązanie ETL - czy Zamawiający ma preferencje odnośnie konkretnej technologii/rozwiązania ETL/ELT?

ODP: Nie ma

Jakiego rodzaju wsparcia w kwestii AI / MachineLearning oczekuje Zamawiający? Jakie są oczekiwania zespołu DataScience (technologiczne oraz funkcjonalne)? Czy w ramach umożliwiania tworzenia prognoz i symulacji biznesowych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji Zamawiający zakłada konieczność dostarczenia tam dodatkowych danych (spoza hurtowni)? Czy dostawca ma dostarczyć Platformę do wykonywania trenowania/inferencji modeli AI/ML czy wyłącznie model danych do późniejszego wykorzystania w platformie?

ODP: Odpowiedź została udzielona w podobnym pytaniu

Ile środowisk (TEST, PREPROD, PROD) zakłada Zamawiający?

ODP: TEST i PROD

Czy źródła danych (baza ERP, pliki Excel, API) pozwalają na inkrementalne pobieranie danych?

ODP: Tak

Czy w ofercie należy uwzględniać inicjalne zasilenie hurtowni? Jeśli tak: - w jakim horyzoncie czasowym? (ile lat historii)? - czy systemy źródłowe pozwalają na pobieranie danych historycznych oraz czy format danych historycznych jest tożsamy z obecnym?"

ODP: 2 lata wstecz z ERP, oraz dwa pliki w xls (6 lat), systemy źródłowe pozwalają na pobieranie danych historycznych, fortmat jest toższamy

Jakie aspekty powinny być ujęte w dokumentacji rozwiązania? Zależy nam na rozwinięciu opisu "kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia". Jeśli to możliwe - prośba o dostarczenie zakresu oczekiwanej dokumentacji.

ODP: Pełna dokumentacja

Czy w ofercie uwzględniać koszty licencyjne lub koszty infrastrukturalne? Widzimy, że SQL Serwer ma nie wliczać się do zakresu zamówienia. Co z innymi komponentami technologicznymi i zasobami sprzętowymi do ich uruchomoienia?

ODP: Tylko koszty licencyjne

Czy ostateczny termin realizacji zamówienia (05.12.2024r) jest negocjowalny? Uznajemy ten termin za stosunkowo krótki w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, a w związku z tym znacząco rosną koszty i ryzyka projektowe.

ODP: Termin nie podlega negocjacji

Czy można oczekiwać że podczas trwania projektu, Zamawiający zapewni dostępność osób decyzyjnych oraz zespołu merytorycznego po swojej stronie?

ODP: Tak zapewni

Czy Proponowany czas usuwania błędu aplikacji i awarii mierzony jest w są godziny robocze czy zegarowe?

ODP: Godziny zegarowe

W celu uzupełnienia załącznika nr 5 „Proponowany czas usuwania błędu aplikacji i awarii” prosimy o podanie definicji dla poszczególnych rodzajów błędów.

ODP: Błąd krytyczny – nieprawidłowe działanie systemu powodujące całkowity brak możliwości korzystania z systemu albo takie ograniczenie możliwości korzystania z systemu, które powodować będzie, że przestanie on spełniać swoje podstawowe funkcje. Przykładem Błędu krytycznego jest niemożność uruchomienia oprogramowania. Innym przykładem Błędu krytycznego jest brak możliwości odczytu/zapisu z bazy danych czy też utrata danych lub ich spójności albo takie ograniczenie możliwości korzystania systemu, które powodować będzie, że przestanie on spełniać swoje podstawowe funkcje. Błąd aplikacji – nieprawidłowe działanie systemu, które powodować będzie ograniczenie w korzystaniu przy zachowaniu jego podstawowych funkcji. Awaria aplikacji - nieprawidłowe działanie systemu niebędące błędem krytycznym lub błędem aplikacji.

We wskazanym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia załącznika nr 3 – parametry oferowane. Kształt załącznika sugeruje wypełnienie go na zasadzie spełnia/nie spełnia. Proszę o potwierdzenie, iż w kolumnie wartość oferowana Wykonawca zobowiązany jest wskazać, czy dokona prac zgodnie z paramentami określonymi przez Zamawiającego poprzez wskazanie TAK lub NIE. W przypadku konieczności innego określenia wartości oferowanej prosimy o instrukcję wypełniania.

ODP: Potwierdzamy, iż w kolumnie wartość oferowana Wykonawca zobowiązany jest wskazać, czy dokona prac zgodnie z paramentami określonymi przez Zamawiającego poprzez wskazanie TAK lub NIE.

Z uwagi na znacząco inny koszt szkoleń online i onsite zwracamy się z prośbą o zgodę, aby szkolenia mogły się odbywać wyłącznie w formie online.

ODP: Szkolenia mogą być realizowane online lub stacjonarnie.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektronicznego składania ofert np. w formie podpisanych elektronicznie i przesłanych na adres e-mail Zamawiającego ofert. Zgodnie z art. 78(1) k.c. oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Dopuszczenie wyłącznie formy papierowej preferuje podmioty zlokalizowane blisko Zamawiającego, bowiem dla firm z innej części Polski czy z innych krajów Unii Europejskiej znacząco skraca się okres na przygotowanie Zamówienia – o 2-3 dni robocze. Zdaniem naszego działu prawnego nie ma uzasadnienia różnicowanie ofert ze względu na formę w jakiej zostanie ona złożona.

ODP: Zapis o sposobie składania ofert jest niezmienny i obowiązujący. Termin został przedłużony ze względu na korektę zapytania.

Jeżeli Zamawiający nie przychyli się do prośby z punktu poprzedniego (oferta elektroniczna), zwracamy się z prośbą o zgodę na to, aby o złożeniu oferty decydowała data stempla pocztowego, a nie data wpływu oferty. Dopuszczenie wyłącznie daty wpływu oferty preferuje podmioty zlokalizowane blisko Zamawiającego, bowiem dla firm z innej części Polski czy z innych krajów Unii Europejskiej znacząco skraca się okres na przygotowanie Zamówienia – o 2-3 dni robocze. Zdaniem naszego działu prawnego nie ma uzasadnienia różnicowanie ofert ze względu odległość Oferentów od Zamawiającego.

ODP: O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie możliwości realizacji projektu w oparciu o środowisko hybrydowe.

ODP: Dopuszczamy rozwiązanie hybrydowe, natomiast hurtownia danych powinna zostać zbudowana wyłącznie na posiadanym przez Zamawiającego serwerze lokalnym.

Dodatkowo zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jaka była intencja Zamawiającego dotycząca wymogu złożenia zabezpieczenia w dwóch wariantach punktu I.3 iIV.1.

ODP: Są to dwa różne zabezpieczenia należytego wykonania.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie możliwości wprowadzenia zmiany w umowie w zakresie:

- Wprowadzenia limitu odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości wynagrodzenia za realizację projektu,

- Wprowadzenie limitu naliczania kar umownych do wysokości 30% wartości wynagrodzenia za realizację projektu

ODP: Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP. Warunki opisane w zapytaniu ofertowym są obowiązujące.

Czy Zamawiający ma bezpośredni dostęp do bazy danych (w tym tabel i/lub widoków) w zakresie niezbędnym do realizacji projektu?

ODP: TAK

Czy Zamawiający dysponuje aktualnym opisem struktury bazy danych niezbędnym do realizacji projektu?

ODP: Częściowo, informacje takie są możliwe do uzyskania.

Czy Zamawiający zapewni hurtowni danych wdrożonej przez Wykonawcę dostęp do bazy danych a Wykonawcy dostęp do aktualnej (i aktualizowanej na bieżąco po każdej zmianie struktury bazy) dokumentacji struktury bazy danych przez cały okres trwania realizacji zamówienia włączając w to okres gwarancji (5 lat)?

ODP: TAK